nama

Saturday, 13 October 2012

Kemahiran Berfikir Kreatif

  • Menjanakan idea
  • Menghubungkaitkan
  • Membuat inferens
  • Meramalkan
  • Mengitlakkan
  • Membuat gambaran mental
  • Mensintesiskan
  • Membuat hipotesis
  • Menganalogikan
  • Mereka cipta

No comments: